Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad

Syftet förstudien är att mobilisera de regionala nätverken inför de kommande kraven i EPBD och få i gång renoveringsvågen. Avsikten är att gemensamt mellan nätverken, och genom LÅGAN som motor, mobilisera en mer träffsäker kunskapsuppbyggnad. De regionala nätverken kan sedan fortsätta att utveckla kompetens och kapacitet för energirenovering lokalt och regionalt i syfte att bland annat minska sårbarheten vid höga energipriser. 

Avsikten är att bidra med kunskap genom att ta fram goda exempel från varje region där utfall av uppnådd energiprestanda och kostnader har följts upp efter en energieffektivisering. Det i sin tur ska ge fler aktörer möjlighet att förbereda sig för kommande skärpningar i lagkrav, både vad gäller krav på energieffektivisering och upprättande av renoveringspass. Avsikten är också att bidrag till kunskapsuppbyggnad så att energieffektivisering kan ske i samband med renovering och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt. Målgruppen för det slutliga resultatet är fastighetsägare och alla aktörer involverade vid en energirenovering. 

Förstudien Goda exempel på energiuppföljning är en fortsättning av det tidigare projektet LÅGAN Energirenovering – Bättre energirenovering genom regional samverkan . Förstudien genomförs som ett samarbete med LÅGANS regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer. Förutom LÅGANs tidigare regionala nätverk har Energikontoret i Mälardalen startat upp två fastighetsnätverk (Sörmland och Västmanland) som också medverkar för att bygga upp kunskap om energirenovering.

Projektet LÅGAN ska stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad, synliggöra en nationell marknad för byggnader med energianvändning samt bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och tjänster och trygga beställare. Läs mer om LÅGAN här

Webbinarium 23 november

  • Information om pågående arbete på Regeringskansliet rörande energianvändning i byggnader kopplat till direktiven om Energieffektivisering (EED) samt Energiprestanda i byggnader (EPBD). – Sandra Lennander Kansliråd och Tobias Walla Departementssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet
  • Hur kan fastighetsägarna bidra till den regionala och nationella färdplanen? Ett exempel från Dalarna – Malin Karlsson Byggdialog Dalarna

Läs mer och anmäl dig till webbinariet här