Social Media Selling (avslutat projekt)Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Social Media Selling kommer att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos produktägande små och medelstora företag i Norrbotten. Företagen får insikt i, kunskap om och förmåga att använda digitalisering och sociala medier som en integrerad del av marknadsbearbetningen för att nå kunder på större marknader, både internationellt och nationellt.

Huvudmålgruppen för projektet är produktägande SMF i Norrbotten med tillväxtambitioner. Med hänsyn till den strukturomvandling industrin går igenom så är det viktigt att även omfatta ”tjänstefieringen” och förflyttningen uppåt i de globala värdekedjorna. Målgruppen inkluderar därför produktägande företag såväl som tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn.

Det finns stora synergieffekter främst för de mindre företagen där VD ofta är operativ i kärnverksamheten och dessutom ska hantera marknadsföring och försäljning och vara chef. Både digitalisering och användandet av sociala medier kan hjälpa SMF i regionen att både nå större internationella marknader och dessutom kunna avlasta ledningspersoner genom att förflytta en del av marknadsbearbetningen från det fysiska till det digitala. De produktägande industriella SMF i regionen har inte ekonomiska och organisatoriska förutsättningar eller kompetens att bedriva ett sådant utvecklingsarbete utan ett systematiskt stöd.

Företagen i projektet får konkret hjälp att skapa handlingsplaner och inleda arbetet med att effektivisera och utveckla sina affärs- och säljprocesser med utgångspunkt från digital teknik. De får också hjälp med att implementerat kostnadseffektiv digital marknadsbearbetning. Projektet ska också ta fram lämpliga och skalbara arbetsprocesser för hur regionens SMF kan använda och utveckla möjligheter med digitalisering och sociala medier som integrerade delar av marknadsbearbetningen.


Finansiärer