OMIN (avslutat projekt)

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, är ett projekt med syfte att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik!

Detta görs inom ramarna för ett strukturfondsprojekt där Tillväxtverket står för hälften av projektbudget och offentliga och privata medfinansiärer för den andra hälften. OMIN är ett samverkansprojekt mellan IUC Norr och Adopticum. Projektet löper från 1/1 2016 – 31/12 2018 och dess totala budget är inte fullt 11 MSEK.

Adopticum är den part som ansvarar för projektets genomförande och IUC Norr är samverkanspart.

Bakgrund till projektet
Den regionala industrin har lyft behovet av innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik i en undersökning genomförd av ProcessIT Innovations.

EU-kommissionen har fastslagit att detta är en nyckelteknologi (KET) som på sikt är avgörande för konkurrenskraft och tillväxt i Europas ekonomi.

Trots detta är innovationskraften inom teknikområdet låg hos regionens bolag.

Projektets målgrupp
Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inom olika branscher t ex:

  • Verkstad Industri
  • Hälso-och sjukvård Industriellt byggande
  • Elektronik/IT Säkerhet
  • Energi & miljö Trä

Dessa bolag kommer att kunna ta tillvara på projektets resultat och utifrån detta utveckla nya, innovativa produkter och tjänster. Så många företag som möjligt ska få kännedom om projektet och ges möjlighet att delta.

Projektets styrgrupp
Projektet har samlat en styrgrupp med bred kompetens inom många områden. Styrgruppen ansvarar bland annat för att stötta projektledaren i projektgenomförandet och behandla ansökningar om delprojekt.

Styrgruppen ser ut som följer;
Sture Lestander, Styrgruppens ordförande, Skellefteå
Lena Forsberg, Utvecklingsstrateg Gymnasiekontoret, Skellefteå
Per Swärd, VD Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå
Åsa Holmner, NUS, Glesbygdsmedicinskt centrum, Umeå
Anders Högström, IUC Norr, Luleå
Susanne Rutqvist, Product Manager, SCA Obbola, Umeå