MångVäx (avslutat projekt)

Mångväx är ett projekt där företag får direkt affärsnytta och vi utarbetar modeller för att aktivt arbeta med jämställdhetsarbete i näringslivet. Forskning och erfarenhet visar att företag som arbetar strategiskt med jämställdhet och mångfald visar en högre produktivitet och lönsamhet. Det ger dessutom bland annat ökad trivsel bland de anställda, större attraktionskraft vid nyrekryteringar, ökad effektivitet och innovationskraft.

Mångväx kombinerar tre områden för att starta konkreta och långsiktigt hållbara förändringsprocesser i företag: Jämställdhetskompetens, kommunikationsutveckling och affärsrådgivning. Avsikten är att gå från ord till handling för att bidra till hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag. MångVäx metod kan användas av fler och att beskriva den på ett sådant sätt ingår i vår uppgift.

En pilotomgång med tre företag har genomförts och nu pågår MångVäx för tio företag.

MångVäx drivs av IUC Norrbotten tillsammans med Plan Sju kommunikation och Luleå tekniska universitet. Finansiärer är EU:s strukturfond, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden samt de deltagande företagen.