Projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr” fokuserar på livsmedelsindustrins utmaningar med kompetensförsörjning och utgår från helheten – kompetensutveckling för befintlig personal, attrahera och rekrytera ny personal samt att strategiskt arbeta för kompetensöverföring vid avveckling av personal t.ex. vid pensionsavgångar. Målet är att stärka förmågan internt hos deltagande företag att arbeta med strategisk hållbar kompetensförsörjning på kort och lång sikt samt att de med hjälp av metoder, modeller och/eller tjänster ska kunna göra detta på ett smidigt och effektivt sätt.

Ny typ av kompetens behövs
Generellt är andelen som har relevant utbildning låg inom livsmedelsindustrin och ny typ av kompetens behövs när produktionen utvecklas med ny teknik, robotisering, automatisering och digitalisering. Kompetens som finns inom övrig industri och därmed ökar konkurrensen om de som har relevant utbildning och erfarenhet. En annan viktig faktor är att företag inom livsmedelsindustrin ofta har begränsat med tid att lägga på annat än det som har med produktionen att göra vilket skapar behov av effektiva och resultatgivande insatser.

Nya arbetssätt och lösningar
Projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr” ska tillsammans med ett begränsat antal företag i Norrbotten och Västerbotten utforska, pilottesta, utveckla och utvärdera metoder, modeller och/eller tjänster för att bedöma om de motsvarar behoven inom strategisk kompetensförsörjning hos målgruppen. Målet är att detta ska ge en grund för nya arbetssätt och lösningar inom livsmedelsindustrin. Deltagande företag ska även få ökad kännedom om den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna.

Deltagande företag ska i och med insatserna göra en positiv positionsförflyttning och på lång sikt öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Detta möjliggör en ökad innovationskraft i företagen och för de små företagen inom målgruppen kan det innebära en ökad produktion av hållbart producerad mat från Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer om erbjudandet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr


Finansiärer

Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet och finansieras av Tillväxtverket.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marlene om du vill veta mer om projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr.

Projektledare och affärsutvecklare

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91