Industri 4.0 – En förstudie som grund för ”Nyindustrialisering” och ”Smart industri” (avslutat projekt)

Industri 4.0 är en benämning på det paradigmskifte som sker när man går mot en systemintegrering som möjliggjorts av den tekniska utvecklingen inom IT-området. Förstudien är en gapanalys som visar på skillnaden mellan den regionala industrins produktionssystem och den framtidsbild som Industri 4.0 inducerar.

Förstudien ska skapa en ökad förståelse för vilka utmaningar som företagen regionen står inför, ge en ökad kunskap om hur dessa utmaningar kan hanteras, samt beskriva vilka processer som kan bli nödvändiga. Resultatet ska också bli en bas för en process och samverkan för fortsatt utveckling.

Projektmålet är att peka på vilka områden som bör adresseras inom forskning och utveckling. Detta material kan sedan kunna utgöra beslutsunderlag för både företag och för andra aktörer för vidare aktiviteter. Underlaget ska vara så brett att olika intressenter kan skapa egna utvecklingsagendor som kan samverka för att möta utmaningar och möjligheter inom området.


Projektet är finansierat av Tillväxtverket, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet.