Vi är IUC Norr – våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i norra Sverige. Vi arbetar nära företag och individer för att flytta fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. I strategisk samverkan med regioner och kommuner arbetar vi för att skapa tillväxt hos industriföretagen. Vi tar ett ledarskap för industrins utveckling mot en hållbar framtid.

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industriella SMF i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmåga. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt och olika satsningar finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Vår arbetsmetodik

Den arbetsmetodik som vi tillämpar bygger på behovsinventering, skapa insikt om tillväxtmöjligheter hos företagen, analys och utformning av handlingsplaner, samt genomförande av dessa planer. Genom att tillföra affärsdrivande insatser utifrån kartlagda behov skapas ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Satsningarna genomförs mestadels inom ramen för projekt i samarbete med industrin, offentliga parter och akademin.

För vem

IUC Norr riktar sig i första hand till små och medelstora industrinära företag samt nya tillväxtområden i Norrbotten och Västerbotten. Uppdragsgivare kan även vara svenska staten och dess nationella myndigheter, universitet, FoU-stiftelser, EU, fackförbund, stora företag, regionala myndigheter och kommuner.

Vårt uppdrag

  • IUC Norr ska verka utifrån industrins behov och samverka genom uppdrag med nationella, regionala myndigheter och aktörer.
  • IUC Norr ska vara en kvalificerad och certifierad leverantör/utförare av utvecklingsuppdrag från beställare i form av företag, offentliga myndigheter, EU och FoU-finansiärer.
  • IUC Norr har som en av sina främsta styrkor att genom delägarna upprätthålla och vidareutveckla långsiktiga och uthålliga kontakter med företagen i Norrbotten och Västerbotten.
  • IUC Norr ska verka för att betraktas som den naturliga utföraren av operativa näringspolitiska uppdrag där samhälle, företag och FoU-kompetens samverkar

Vi arbetar nära företag och individer för att flytta fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga.

Ulf Isaksson, Spinab.

Våra delägare

Vi ägs av cirka 120 delägarföretag runt om i Norrbotten och Västerbotten och har inget eget vinstintresse, företagens behov är våra utmaningar.

Läs mer om våra delägarföretag

Vår styrelse

Vår styrelse består av en rad personer med olika kompetenser, stor erfarenhet av och kunskap om industrin lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om vår styrelse

Kvinnlig och manlig arbetare i industrimiljö.
High Tech industri robot håller i datorchip

Att vara del i något större – ett nationellt nätverk

IUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 19 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag varav IUC Norr är ett, och har 8 nationella partners. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Genom det nationella nätverket har vi på IUC Norr tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Läs mer om IUC Sverige