Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Norrs arbete.

Robotlyftet

Under perioden 2019 – 2021 kunde små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Läs mer om Robotlyftet

Vilja Kunna Växa

Projektet Vilja Kunna Växa ska främja idéer och skapa samverkan mellan företag. Ett betydande antal företag ska signifikant öka sin affärsmässiga förmåga och komma en god väg på sin tillväxtresa. Genom att sammanföra företag inom olika utvecklingsgrupper breddar och fördjupar vi interaktionen med företagen, och företagen kan gemensamt kreera nya idéer.

Läs mer om Vilja Kunna Växa

Social Media Selling

Social Media Selling kommer att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos produktägande små och medelstora företag i Norrbotten. Företagen får insikt i, kunskap om och förmåga att använda digitalisering och sociala medier som en integrerad del av marknadsbearbetningen för att nå kunder på större marknader, både internationellt och nationellt.

Läs mer om Social Media Selling

Produktion 4.0

Projekt Produktion 4.0 ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Med ökad insikt, kunskap och förmåga kan de effektivisera sina produktionssystem och öka sin konkurrenskraft.

Läs mer om Produktion 4.0

INDIGO

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter. Utvecklingsprogrammet INDIGO är en unik möjlighet för dig som har ett litet eller medelstort industri- eller teknikföretag, och som vill bredda dina kunskaper inom digitalisering.

Läs mer om INDIGO

Industri 4.0

Industri 4.0 – En förstudie som grund för ”Nyindustrialisering” och ”Smart industri” är en benämning på det paradigmskifte som sker när man går mot en systemintegrering som möjliggjorts av den tekniska utvecklingen inom IT-området.

Läs mer om Industri 4.0

Kompetenslyft industri

Kompetenslyft industri är ett projekt där vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning. I projekt får de anställda möjlighet till skräddarsydda och anpassade utbildningsinsatser. Arbetet börjar med en nulägesanalys där era kompetensbehov synliggörs. Det kan handla om insatser för att ta affärer på nya marknader, eller med nya produkter.

Läs mer om Kompetenslyft industri

Kompetensresan

Många företag tvingas tacka nej till order eller lämna regionen på grund av svårigheter med kompetensförsörjning. Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en överlevnadsfråga, inte minst i industrisektorn. I projektet Kompetensresan får en grupp utvalda företag kunskap, coachning och kontakter för att hantera utmaningen med kompetensförsörjning och kunna utvecklas med hållbar tillväxt i regionen.

Läs mer om Kompetensresan

Lågan

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Lågan

MångVäx
MångVäx är ett projekt där företag får direkt affärsnytta och vi utarbetar modeller för att aktivt arbeta med jämställdhetsarbete i näringslivet. Forskning och erfarenhet visar att företag som arbetar strategiskt med jämställdhet och mångfald visar en högre produktivitet och lönsamhet. Det ger dessutom bland annat ökad trivsel bland de anställda, större attraktionskraft vid nyrekryteringar, ökad effektivitet och innovationskraft.

OMIN
OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, är ett projekt med syfte att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik.

Pegin XL

Projektet drivs av IUC Norr tillsammans med Business Sweden. Pegin XL ska identifiera internationellt gångbara produkter och lösningar hos industriella små och medelstora företag, institut och akademi. Deltagande företag får hjälp med att skapa tillväxt och bli redo att expandera, förberedas för utflykt och hjälp att få fäste på främmande mark. Företagens utgångspunkt vidgas gällande expansion och insatser för att skapa exportförsäljning initieras. Syftet är att etablera ett arbetssätt som efter projekttiden blir en nationell arbetsmodell.

Läs mer om Pegin XL

PILAR – Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet

PILAR ökar företagens möjligheter att strategiskt välja väg i den snabba utvecklingen av automatisering och robotisering. PILAR är ett samarbete mellan IUC Sverige, Robotdalen, SWEREA IVF och Automation Region.

Läs mer om PILAR

Rehabilitering, Utbildning, Mångfald och Språk (RUMS)

En stor utmaning i Norrbotten har länge varit bristen på människor – det märks dels i balansen mellan födda/döda samt in- och utflyttning men framför allt i den demografiska fördelningen med allt fler gamla och allt färre i arbetsför ålder. Det leder till svårighet att rekrytera rätt kompetens men också till svårighet att rekrytera människor över huvud taget.

Läs mer om RUMS

Rådkraft

Projekt Rådkraft bygger vidare på metoden från IUC:s projekt MångVäx där åtta företag utvecklat sin kompetens och systematik inom jämställdhet och likabehandling.

Läs mer om Rådkraft

Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin, TmU (avslutat projekt)
Projekt TmU är ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot industriella små och medelstora företag som är eller har potential att vara leverantörer till regionens basindustri.

Läs mer om Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin, TmU