Utbildningar som ingår i DARIS

Genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem skapas förutsättningar för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu finns ett utbildningsprogram särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till industriföretag i Norrbotten och Västerbotten.

Utbildningsprogrammet innehåller sju utbildningar som företagen får välja mellan.

Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och drivs av IUC Norr.

Dessa utbildningar ingår i utbildningsprogrammet:

 • Införandeprocess för automation och robotik – 4 halvdagar
 • Värdeflödesanalys (3 halvdagar)
 • Maskindirektivet, CE-märkning & riskbedömning (2 halvdagar)
 • Kollaborativa robotar
 • Lean och ledarskap (3 halvdagar)
 • Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem
 • Produktionsplanering och produktionslogistik (4 halvdagar)

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Priset är 6.000 kr/utbildning.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Införandeprocess för automation och robotik – 4 halvdagar

Syftet med utbildningen är att stärka företagens interna arbetsprocess för att effektivt kunna införa automation och robotik i sin verksamhet – från identifiering av behov, prioritering av utveckling/åtgärder i företaget samt väl underbyggda besluts- och upphandlingsunderlag för att investera i en automation och robotiksystem.

Innehåll

Utbildningen genomförs i 4 utbildningssteg där deltagarna får både teori och praktiska arbetsprocesser att tillämpa i sitt företag via hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Deltagarna får efter kursen tillgång till alla verktyg och arbetsmallar – för arbete i sitt företag.

Föreläsning om teorier och visning av beställarkompetensverktyget varvas med frågor, dialoger och med workshop i grupper. Hemuppgifterna baseras på skarpa case utifrån er egen verksamhet där ni får nyttja verktyg och arbetsprocesser direkt i ert företag. Resultat kommer att diskuteras vid varje återträff.

Dag 1:

Introduktion till automation och robotisering inom industrin, samt en övergripande beskrivning av de olika delmoment och arbetsprocesser som är nödvändiga för att säkerställa införande av automation och robotisering i företagets befintliga tillverkningsprocesser.

Dag 2:

Förutsättningsanalys – ett verktyg ett verktyg och arbetsmall för att analysera och prioritera vilka delar av produktionssystemet som är viktigast att utveckla/åtgärda i företaget, med hänsyn till företag-ets konkurrenskraft och lönsamhet

Dag 3:

Fördjupad förstudie kopplat mot ett specifikt produktionsavsnitt. Mallar och verktyg.

Dag 4:

Erfarenhetsutbyte och goda praktiska råd.

Datum
 • Dag 1: 17/3 kl. 08.30-12.00
 • Dag 2: 24/3 kl. 08.30-12.00
 • Dag 3: 7/4 kl. 08.30-12.00
 • Dag 4: 21/4 kl. 08.30-12.00
Målgrupp

Produktionsledare och processledare i tillverkande små och medelstora industriföretag som behöver verktyg och kunskap för att bättre kunna identifiera och prioritera var i tillverkningsprocessen förbättringsåtgärder är nödvändiga, samt bli en bättre beställare av automation och robotik, samt säkra att investeringen möter prioriterade krav och förväntningar.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 28/2 2022.

Om utbildningsledaren, experten

Bernt Henriksen har mångårig erfarenhet av operativt införande av automation/robotik i tillverkande industri. Arbetsprocesserna som tillhandahålls via Automation Region är baserad på praktisk erfarenhet i 100-tal företag.

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Värdeflödesanalys (3 halvdagar)

Lean handlar om att reducera slöserier samt att utjämna och reducera belastningar på ditt produktionssystem. Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller tjänst. Genom en värdeflödesanalys kan eventuellt slöseri upptäckas samtidigt som samband mellan informations- och materialflöden tydliggörs.

Innehåll

I värdeflödesanalysen så kan man identifiera behov av effektiviseringar i tillverkningsflödet. Utan att ha kännedom om värdeflödet i en tillverkningsprocess har man svårt att införa nödvändiga åtgärder, samt införa automation och robotik.

Dag 1:
 • Introduktion till Lean
 • Genomgång av verktyget Värdeflödesanalys
Dag 2:
 • Praktiskt genomförande av en Värdeflödesanalys
 • Introduktion av hemuppgift att utföra i den egna verksamheten
Dag 3:
 • Genomgång och redovisning av hemuppgift
 • Fördjupningar, reflektioner och praktiska råd
Datum
 • Dag 1: 24/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 2: 31/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 3: 7/4 kl 08.00 – 12.00
Målgrupp

Kurserna vänder sig främst till logistikchef, produktionsplanerare, produktionsledare och operatörer som behöver förstå vikten av fungerande planering och uppföljning av produktion.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 7/3 2022.

Om utbildningsledarna

Jennie Söderlind, iTid har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin som tekniker, som projektledare och i ledande befattningar. Hon har arbetat länge med leanfilosofin som grund och strävar alltid efter bra arbetssätt utan slöserier och med tydliga flöden.

Övriga utbildare är Magnus Olsson och Anders Sörqvist, iTid.

Pris

Pris 6 000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Maskindirektivet, CE-märkning & riskbedömning (2 halvdagar)

Införande av nya produktionssystem, automation och robotik ställer allt hårdare krav på företagets förmåga att självständigt tillämpa maskindirektivet, göra riskbedömning av maskiner och produktionssystem, samt ta fram den tekniska dokumentation som behövs vid CE-märkning.

Innehåll

Syftet med kurs är att få kunskap om vad som krävs för ditt företag när ni investerar i automation och robotik. Företaget ska få förståelse för Maskindirektivets innehåll (lagstiftningen) och när det ska användas, samt när en CE-märkning krävs och hur en sådan går till. Målet är att företaget själv ska kunna utforma en instruktionsmanual, göra en riskbedömning och ha kunskap om vilken teknisk dokumentation som krävs för CE-märkning vid införande av nya system.

Dag 1:
 • Vad är maskindirektivet och hur används det?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Vad räknas som en maskin?
 • Hemuppgift
Dag 2:
 • Hur genomförs en riskbedömning?
 • Vilka dokument behövs?
 • Övning
Datum
 • Dag 1: 15/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 2: 29/3 kl 08.00 – 12.00
Målgrupp

Kurserna vänder sig främst till företagsledning, projektledare, skyddsombud, el- och mekaniska konstruktörer, programmerare, säljare, inköpare, arbetsledare, operatörer eller andra som behöver läsa sig grunderna i maskinsäkerhet och CE-märkning.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 25/2 2022.

Om utbildningsledarna

Jenny Larsson, iTid har många års erfarenhet av projektledning & verksamhetsutveckling i tillverkande industri. Hon har ansvarat för såväl stora investeringsprojekt som utvecklingsprojekt inom logistik och produktion.

Jennie Söderlind, iTid har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin som tekniker, som projektledare och i ledande befattningar.

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Kollaborativa robotar

Målsättningen är att denna utbildning ska ge medverkande företag bättre insikt och kunskap om Utvecklingen av kollaborativa robotar sker i rasande takt och där det blir allt mer tillgängligt att integrera s.k. kollaborativa robotar i tillverkande industri, bl.a. som stöd i semi automationsprocesser i samverkan mellan människa och produktionssystem.

Innehåll

Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Målet är att denna utbildning ska ge medverkande företag bättre insikt och kunskap om kollaborativa robotar och vad som finns tillgängligt på marknaden idag, samt hur man kan tänka gällande strategier för investering och införande av robotik i sin verksamhet.

Dag 1:

Genom riktiga exempel går vi igenom för- och nackdelar och till vilka moment en kollaborativ robot kan vara rätt lösning. Kursdagen ger en introduktion till kollaborativa robotar där deltagarna efter dagen ska veta vilka möjligheter kollaborativa robotar ger, hur de kan användas och programmeras samt ha fått en orientering i vilken/vilka kollaborativa robotar som kan vara lämpliga för deras verksamhet.

Dag 2:

Andra kursdagen går vi djupare in på olika case med fokus på Universal Robots cobots. Vi går igenom hur roboten kan programmeras både med den medföljande ”teaching pendant” men även via en extern programvara för robotsimulering på PC. Deltagarna får i mindre grupper utforska utmaningar i sina verksamheter och hur de skulle kunna lösas med hjälp av kollaborativa robotar.

Datum
 • Dag 1: 17/2 kl 08.30 – 11.30
 • Dag 2: 3/3 kl 08.30 – 11.30
Målgrupp

Kurserna vänder sig till produktionsledare och produktionsingenjörer i tillverkande företag som behöver öka sin kunskap och insikt om hur kollaborativa robotar kan nyttjas i företagens tillverkningsprocesser.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 31/1 2022.

Om utbildningsledarna

Jannike Lindberg, T2 College har lång erfarenhet av produktutveckling och behovsidentifiering. Hon har bland annat arbetat som utbildare inom CAD, automation/robotik och additiv tillverkning.

Kristoffer Landin, T2 College har lång erfarenhet av att utbilda inom CNC och kollaborativa robotar. Har även haft utbildningsuppdrag inom programvaror för simulering och haft rollen som prototypexpert och CNC-operatör hos mindre

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Lean och ledarskap (3 halvdagar)

Lean handlar om att reducera slöserier samt att utjämna och reducera belastningar på ditt produktionssystem. Detta görs alltid i nära samverkan med personalen och därför är ledarskapets utveckling och samsyn kring Lean av största vikt.

Innehåll

Denna utbildning vänder sig till de som redan har påbörjat sin resa mot Lean och vill ge sina ledare och nyckelpersoner en möjlighet att utveckla sitt ledarskap utifrån att alla individer ska tillåtas lära och växa som individer i organisationen. Utbildningen behandlar en del teorier som varvas med diskussioner och en praktisk dialogövning. Hemuppgift mellan passen ingår.

Dag 1:
 • Lean ledarskap intro
 • Hur skapas engagerade medarbetare
 • Att leda genom öppna frågor – Att lyssna – Att utmana – Hemläxa på eget företag
Dag 2:
 • Uppföljning och diskussion kring hemläxa
 • Utmaningar för ledare vid ett Lean-införande
 • Ledarnas arbetssituation.
Dag 3:
 • Hur får ni ledare inom bolaget som fortsätter utvecklas?
 • Dialogövning
Datum
 • Dag 1: 23/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 2: 30/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 3: 5/4 kl 08.00 – 12.00
Målgrupp

Kurserna vänder sig främst till ledare och nyckelpersoner inom produktion som bör känna till hur ledarskapet kan påverkas vid införande av Lean. Det är en fördel (men inte nödvändigt) om kursdeltagarna spelat Leanspel eller genomgått en grundläggande Lean-utbildning.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 4/3 2022.

Om utbildningsledarna

Jennie Söderlind, iTid har många års erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin som tekniker, projektledare och i ledande befattningar.

Magnus Olsson, iTid har lång erfarenhet av arbete i tillverkande industri med internlogistik, processteknik och verksamhetsutveckling.

Anders Sörqvist, iTid är en erfaren konsult som med förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag kan omsätta strategierna

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt och grundläggande kunskap hur digitala verktyg kan användas för snabbare, effektivare och mer flexibel utformning och utvärdering av automations- och produktionslösningar.

Innehåll

Föreläsningar/beskrivningar av grundläggande teori och användningsexempel för hur man med IT-verktyg idag kan visualisera och simulera hur ett lösningsförslag skulle kunna fungera. Deltagarna får exempel på hur de kan använda lämpliga digitala verktyg i sitt företag, få en introduktion till användande av sagda verktyg och utföra enklare övningar.

Dag 1:
 • Introduktion digital tvilling för konceptutveckling och visualisering av produktionslösningar
 • Genomgång av vad du kan göra med digitala verktyg för konceptutveckling och visualisering produktionslösningar
 • Behov av indata och kompetens
 • Simulering av hel fabrik eller viss operation
 • Optimeringsmöjligheter
 • Virtual commissioning
 • Koppling mellan digital tvilling och den verkliga produktionen
Dag 2:
 • Digitala verktyg på marknaden
 • Praktiskt exempel på koncept-utveckling och visualisering produktionslösningar
 • Kundcase och effekter med digitala verktyg
 • Introduktion testmiljö digital tvilling
 • Genomgång hemuppgift
Dag 3:
 • Uppföljning hemuppgift
 • Möjlighet att testa verktyg efter genomförd kurs i 30 dagar
 • Summering
Datum
 • Dag 1: 23/3 kl 08.30 – 12.00
 • Dag 2: 30/3 kl 08.30 – 12.00
 • Dag 3: 13/4 kl 09.00 – 10.30

ONLINE | DARIS

Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna insikt och grundläggande kunskap hur digitala verktyg kan användas för snabbare, effektivare och mer flexibel utformning och utvärdering av automations- och produktionslösningar.

Målgrupp
 • Tillverkande industriföretag, dess produktionsledning och produktionsingenjörer som planerar investeringar i automation och robotiklösningar
 • Systemleverantörer av produktionslösningar till industrin som har behov att själva visualisera och simulera sina systemlösningar som en del av införsäljningsprocessen till de tillverkande företagen.
Anmälan senast

Sista anmälningsdag 4/3 2022.

Om utbildningsledaren

Jonas Näsström, Ditwin har många års erfarenhet produktionssimulering och produktutveckling inom tillverkande industri. Han har arbetat med programmering av forskningsrobotar och verkstadsmaskiner, och sammankoppling mellan mekanisk fabriksmodeller och digitala tvillingar.

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!


Utbildning: Produktionsplanering och produktionslogistik (4 halvdagar)

För att ett företags produktionsplanering ska fungera krävs rätt organisation och att de metoder som används passar företagets verksamhet. Denna kurs beskriver dels hur planeringsorganisationen bör utformas i ett tillverkande företag, dels ett antal olika metoder inom produktionsplanering och lagerstyrning.

Innehåll

Kursen ger en god kunskap om hur produktionslogistik i ett företag påverkar kostnader, kapitalbindning och kundtillfredsställelse. Ett antal olika metoder inom logistikområdet beskrivs samt i vilka sammanhang de kan tillämpas. Särskild vikt läggs på att beskriva när de olika metoderna är tillämpliga och i vilka sammanhang de inte fungerar.

Dag 1:
 • Planeringens syfte och mål
 • Produktionsstrategier
 • Olika planeringsnivåer
Dag 2:
 • Sälj- och verksamhetsplanering
 • Begrepp inom lagerstyrning och produktionsplanering
 • Partiformning och säkerhetslagar
 • Produktstrukturer och kund-orderpunkt
Dag 3:
 • Beställningspunktsystem
 • Kanban – MRP – Cyklisk planering
Dag 4:
 • Flaskhalsstyring
 • Vikten av återrapportering och saldosäkerhet
Datum
 • Dag 1: 22/2 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 2: 1/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 3: 15/3 kl 08.00 – 12.00
 • Dag 4: 22/3 kl 08.00 – 12.00
Målgrupp

Kursen vänder sig främst till logistikchef, produktionsplanerare, produktionsledare och operatörer som behöver förstå vikten av fungerande planering och uppföljning av produktion.

Om utbildningsledarna

Fredrik Johansson, iTid har tidigare arbetat som som logistikchef och är väl förtrogen med både stål- och bilbranschen med tung erfarenhet av produktionsplanering och distribution i tillverkande företag.

Anders Sörqvist, iTid är en erfaren konsult som med förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag kan omsätta strategierna till handling.

Anmälan senast

Sista anmälningsdag 4/2 2021.

Pris

Pris 6.000 kr/person.

Utbildningarna är primärt riktade till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Klicka här för anmälan!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Andréas om du vill veta mer om utbildningarna inom projektet DARIS.

Process- och verksamhetsutvecklare

070-300 55 47

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare

Kontaktuppgifter

 • 070-300 55 47