Vill du vara med och öka konkurrenskraften i industrin?

OM IUC NORR

Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Våra medarbetare finns runt om i Norrbotten och Västerbotten.

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industriella SMF i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmåga. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.
I Sverige finns idag 19 IUC-bolag som samverkar på nationell nivå.

 

Öppen ansökan

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med människor som vill vara med och öka konkurrenskraften i industrin tillsammans med oss. Vi välkomnar all kontakt och intresseanmälan i dessa frågor till info@iucnorr.se. Skicka oss det du tycker är relevant för en beskrivning av dig själv och berätta varför IUC Norr intresserar dig.

 

Lediga tjänster

Upphandlingar

IUC initierar under hösten 2020 projekt DARIS (Design av Automation och Robotisering i Industriella SMF). Projektet är en satsning inom automation och robotisering riktad till tillverkande industriella SMF i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora industriföretag i norra Sverige (Norrbotten och Västerbotten) genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem.

 

Automation och Robotisering

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget är att stå till vårt förfogande allt eftersom behov föreligger. Företagens behov styr till stor del uppdragets omfattning.

Uppdraget innefattar alla eller delar av nedanstående delmoment i en automationsförstudie. IUC kommer genom avrop fördela arbetsinnehåll till respektive kompetens, se bilaga 1 exempel över fördelning av nedanstående punkter:

Initiering, planering och genomförande av automationsförstudier i tillverkande industriella SMF i norra Sverige bestående av bl.a. följande delmoment:

 1. Kartläggning & faktainsamling - göra en relevant kartläggning och väl underbyggd faktainsamling.
 2. Kravbeskrivning - sammanställa och dokumentera alla relevanta krav som är viktiga för att förmedla vidare till ett senare förfrågningsunderlag och lösning.
 3. Framtagning och design av automations- och/eller robotlösning - beskrivning av teknisk lösning baserade på angivna krav och förutsättningar – Visulaisering, konceptskisser etc.
 4. Investeringsanalys - på de prioriterade förslagen till förbättringar: lönsamhet- och kostnadskalkyl , Pay-Off kalkyl och samt andra vinster.
 5. Slutsatser och rekommendationer – sammanfatta resultatet i en slutrapport som kan användas som beslutsunderlag i företaget.

 

Kompetensutveckling Automation och Robotisering

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget är att stå till vårt förfogande allt eftersom behov föreligger. Företagens behov styr till stor del uppdragets omfattning.

Uppdraget innebär att öka kunskap om införande av automation och robotisering hos tillverkande industriella SMF i norra Sverige genom att i samarbete med ledande nationella och regionala leverantörer utveckla en utbildningsplattform för att kunna erbjuda och genomföra företagsanpassade och behovsstyrda utbildningar inom Automation/Robotisering till befintligt anställda inom industrin. Fokus är att utbildningarna kan genomföras på distans.  Målet är att minst 10 utbildningar skall kunna erbjudas och genomföras, samt att dessa skall nå minst 100 personer inom industrin i norra Sverige.

 1. Sammanställa prioriterade behov - baserade på resultat från olika behovsanalyser inom industrin, sammanställa prioriterat utbildningsbehov inom automation och robotisering hos industriella SMF i norra Sverige. Några exempel: Robotisering – strategisk kunskap, beställarkompetens, design/simulering, hållbara tillverkningsprocesser, styrning/programmering, drift och underhåll, etc. Viktigt att utbildningarna har ett hållbarhetsperspektiv:
 • Socialt: jämställt och inkluderande förhållningssätt, mångfaldsperspektiv, säkerhet och hälsa, lärande organisationsform, arbetsmiljö/trivsel, etc
 • Ekologiskt: produktionssystem som är miljövänliga, minimerar utsläpp, är energieffektiva, följer miljödirektiv på både nationell och EU-nivå.
 • Ekonomiskt: långsiktigt lönsamhetsperspektiv, kostnadseffektivt, samverkan kring gemensamma tillverkningsprocesser, ökad affärssamverkan, återvinning, etc
 1. Paketera utbildningar - i samverkan med utbildningsaktörer både nationellt och regionalt – både universitet och externa utbildningsföretag –till företag och befintligt anställda i industrin i norra Sverige. Viktigt att paketeringen är attraktiv för både kvinnor och män, samt når anställda med olika bakgrund och kultur. Utbildningarna skall kunna genomföras på distans och på arbetsplats, när som helst på dygnet. Både kortare utbildningar och längre (par månader) via bl.a. universitet.
 2. Erbjuda och förmedla utbildningar inom Automation/Robotisering till industriella företag i norra Sverige. Primär målgrupp är befintligt anställda i tillverkande industriella SMF i hela norra Sverige. Speciellt viktigt att nå industri i Norrlands inland och möjliggöra kompetensutveckling på hemma orten. Utbildningarna betalas av företagen eller den enskilde.
 3. Praktiskt genomföra utbildningar inom Automation/Robotisering. Eftersom utbildningarna skall kunna genomföras på distans så kan det i vissa fall vara nödvändigt med någon/några sammankomster – exempel vid praktiska övningar.
 4. Återkoppla resultat och erfarenheter - följa upp vilka som både sökt och genomfört utbildningar under projektets löptid. Återkoppla nyttan för personen och företaget, antal kvinnor/män, betyg på genomförda kurser, samt vad som behöver utvecklas. Resultatet återkopplas och sprids både internt och externt.

Är du intresserad av att ta del av upphandlingsunderlaget?

Kontakta Marie Näslund Jakobsson, marie.jakobsson@iucnorr.se, 070-527 57 40.

Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Information och kommunikation.
Placeringsort: Luleå.
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorr.se